Thứ hai, 10/05/2021 15:33 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, đánh giá khả năng phát tán và ảnh hưởng của phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xương Giang đến Việt Nam, mã số: KC.05.07/16-20

I. Thông tin chung về đề tài:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá khả năng phát tán và ảnh hưởng của phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xương Giang đến Việt Nam

Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05.07/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân trong một số tai nạn

- Đề xuất giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được khả năng phát tán chất phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc đến Việt Nam trong một số kịch bản tai nạn tương ứng với ba cấp sự cố (5,6,7) theo thang sự cố INES với điều kiện khí tượng điển hình của khu vực theo từng tháng và một kịch bản khí tượng cực đoan trong năm

- Đánh giá được khả năng ảnh hưởng của chất phóng xạ phát tán từ các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc đối với con người và môi trường và đề xuất được giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng.

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện các tính toán, đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, phục vụ công tác ứng phó đối với các sự cố hạt nhân có thể xảy ra.

3. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Hào Quang

4. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                4.982 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     4.982 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 36 tháng, từ tháng 9/2017 đến 8/2020 tại Hợp đồng số 07/2017/HĐ-ĐTCT-KC.05/16-20 ngày 20/9/2017.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Gia hạn đến 03/2021 theo Quyết định 2146/QĐ-BKHCN ngày 5/8/2020.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài nêu trên gồm:

Stt

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Hào Quang

Tiến sĩ

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

2

TS. Hoàng Sỹ Thân

Tiến sĩ

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

3

TS. Phạm Kim Long

Tiến sĩ

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

4

TS. Nguyễn Văn Hiệp

Tiến sĩ

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

TS. Nguyễn Xuân Anh

Tiến sĩ

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

TS. Phạm Xuân Thành

Tiến sĩ

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

7

TS. Vương Thu Bắc

Tiến sĩ

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

8

ThS. Dương Đức Thắng

Thạc sỹ

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện đề tài:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.05.07/16-20 (.pdf) 

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.05.07/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 464

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)