Thứ sáu, 03/01/2020 11:03 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cấu trúc địa chất và các điều kiện hình thành khí Hydrat ở vùng nước sâu thềm lục địa miền Trung và Đông Nam Bộ Việt Nam” mã số: KC.09.01/16-20

I.Thông tin chung nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu cấu trúc địa chất và các điều kiện hình thành khí Hydrat ở vùng nước sâu thềm lục địa miền Trung và Đông Nam Bộ Việt Nam” mã số: KC.09.01/16-2

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển” mã số: KC.09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Hoàn thiện hệ phương pháp và bộ tiêu chí xác định điều kiện hình thành và dấu hiệu tồn tại khí hydrat ở thềm lục địa Việt Nam.

2. Chính xác hóa các thể địa chất có dấu hiệu tồn tại khí hydrat và phân loại theo triển vọng.

3. Đề xuất định hướng và các giải pháp triển khai điều tra, đánh giá triển vọng tài nguyên khí hydrat.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tùng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu Khí Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:      

Kinh phí từ ngân sách SNKH:  8.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 1.750 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2016

Kết thúc: 10/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sỹ Địa vật lý

Viện Dầu Khí Việt Nam

2

Lê Chi Mai

Tiến sỹ Địa chất

Viện Dầu Khí Việt Nam

3

Vũ Trường Sơn

Tiến sỹ Địa chất

Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Nguyễn Thu Huyền

Tiến sỹ Địa vật lý

Viện Dầu Khí Việt Nam

5

Đoàn Huy Hiên

Tiến sỹ Địa vật lý

Viện Dầu Khí Việt Nam

6

Hoàng Ngọc Đang

Tiến sỹ Địa chất

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí

7

Phùng Văn Phách

Tiến sỹ Địa chất

Viện Địa chất và Địa vật lý Biển

8

Phạm Thanh Liêm

Tiến sỹ Địa chất

Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

9

Bùi Việt Dũng

Tiến sỹ Địa chất

Viện Dầu Khí Việt Nam

10

Nguyễn Hoàng Sơn

Thạc sỹ

Viện Dầu Khí Việt Nam

 

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 01/2020.

2 Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 322

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)