Thứ năm, 05/09/2019 15:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

a. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam 

b. Mã số: Mã số: ĐTĐL-CN.24/15

c. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.080 triệu đồng.

d. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 11/2015-10/2018. Gian gia: Đến tháng 3/2019 tại Quyết định số 2624/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

e. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia

f. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.KTS. Ngô Trung Hải

g. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Ngô Trung Hải

Tiến sỹ, Kiến trúc sư

 

 

 

 

 

 

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

2

Lưu Đức Cường

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư

3

Nguyễn Thành Hưng

Thạc sỹ, Kiến trúc sư, Nghiên cứu sinh

4

Lê Kiều Thanh

Thạc sỹ, Kiến trúc sư, Nghiên cứu sinh

5

Lê Anh Dũng

Thạc sỹ, Kiến trúc sư

6

Lê Hoàng Phương

Thạc sỹ, Kiến trúc sư,

7

Cao Sỹ Niêm

Thạc sỹ, Kiến trúc sư,

8

Lưu Đức Minh

Tiến sỹ, Kiến trúc sư

9

Vũ Tuấn Vinh

Thạc sỹ, Kỹ sư đô thị

10

Nguyễn Trung Dũng

Tiến sỹ, Kiến trúc sư

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 9/2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học:

a) Dạng II:

             - Bộ tài liệu đánh giá thực trạng công tác lập QHĐT ở Việt Nam và các bài học kinh nghiệm trên thế giới.

             - Bộ tài liệu các Phương pháp, nội dung, quy trình, lập Quy hoạch đô thị (QHĐT) ở Việt Nam làm cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy.

             - Danh mục và nội dung các văn bản pháp quy liên quan đến công tác lập QHĐT cần sửa đổi và bổ sung.

             - Dự thảo chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo phục vụ đổi mới công tác lập QHĐT ở Việt Nam.

             b) Dạng III

             - Bài báo trong nước:

              + Thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam và đề xuất một số định hướng đổi mới

             + Quản lý và quy hoạch đô thị hiện nay: Đổi mới nhằm nhanh chóng đưa ý tưởng vào thực tế cuộc sống

             + Các phương pháp lập quy hoạch đô thị trên thế giới và các bài học rút ra cho Việt Nam

             + Đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

             + Đổi mới về sản phẩm quy hoạch đô thị

             + Đề xuất đổi mới quy trình nội dung quy hoạch đô thị

             + Đề xuất thể chế hóa cơ chế phối hợp lồng ghép giữa quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành trong hệ thống quy hoạch quốc gia

             + Quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới liên quan đến sửa đổi các văn bản pháp quy

             - Kết quả tham gia đào tạo:

             + Đào tạo 01 Tiến sĩ,  01 Thạc sỹ

             + Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ        

             2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

             a) Đáp ứng các yêu cầu chính của Đề tài theo hợp đồng nhiệm vụ:

             - Báo cáo tổng hợp của đề tài sẽ được chuyển giao trước hết cho Bộ Xây dựng để tham khảo, xem xét, nghiên cứu làm cơ sở đổi mới quy trình lập QHĐT và ban hành các văn bản pháp luật liên quan.

             - Bộ sản phẩm về đánh giá hiện trạng công tác lập QHĐT ở Việt Nam sẽ được chuyển giao cho các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc của 10 đô thị nghiên cứu điểm để tham khảo, rút kinh nghiệm trong công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch tại địa phương.

             - Bộ sản phẩm về các bài học kinh nghiệm trên thế giới và quy trình QHĐT đổi mới sẽ được chuyển giao cho các Viện nghiên cứu, các Trường đại học Kiến trúc, Xây dựng, các Hiệp hội nghề nghiệp để tham khảo, nhận diện các vấn đề cần nghiên cứu tiếp, cải tiến giáo trình giảng dạy sinh viên ngành quy hoạch.

             b) Đóng góp về giá trị khoa học:

             - Về Phương pháp luận quy hoạch:

             Hướng tới phương pháp quy hoạch hiện đại phù hợp với xu thế phát triển đô thị  ở Việt Nam trong những năm tới.

             Tập hợp các tài liệu về kinh nghiệm quy hoạch đô thị trên thế giới cho việc tham khảo, đào tạo…

             Lồng ghép những ưu điểm một số loại hình QHĐT trên thế giới vào công tác đổi mới QHĐT.

             - Về Nội dung quy hoạch chung, khả năng tích hợp cao đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị có sự tham gia các Ngành, người dân và doanh nghiệp thể hiện trong tầm nhìn, các kịch bản phát triển, chiến lược phát triển cũng như cấu trúc khung linh hoạt trong phương pháp lập quy hoạch chung đô thị. Áp dụng phương pháp quy hoạch cấu trúc và chiến lược.

             - Về Quy trình: lồng ghép các công đoạn QH (quy hoạch chung + Phân khu) và (quy hoạch chung + thiết kế đô thị) làm rút ngắn thời gian lập các đồ án QH trước đây.

             3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

             3.1. Hiệu quả kinh tế

             - Về thời gian: rút ngắn khoảng 2 năm nghiên cứu và phê duyệt các đồ án từ Quy hoạch chung + Phân khu và Quy hoạch chi tiết (chưa tính thiết kế đô thị). Qua đó đẩy nhanh công đoạn từ ý tưởng ra thực tiễn thực hiện.

             - Về tài chính: Ước tính tiết kiệm khoảng 2000 tỷ chi phí cho các loại quy hoạch phân khu trước đây từ ngân sách. Bên cạnh đó, sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi  và giảm chi phí xã hội của doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư.

             3.2. Hiệu quả xã hội

             - Về cải cách hành chính: đảm bảo rút ngắn, tránh điều chỉnh QHPK do tác động của các dự án đầu tư. Tránh được cơ chế “xin – cho” trong quá trình điều chỉnh QHĐT và lập dự án đầu tư.

             - Đảm bảo giữ được Tầm nhìn và Khung định hướng, đồng thời linh hoạt trong thực tiễn quản lý và đầu tư.

             - Đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời kiểm soát phát triển.     

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1497

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)