Thứ sáu, 03/05/2019 16:30 GMT+7

Thông báo Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện từ năm 2019 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; Quyết định số 1019/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương tthức khoán chi, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2019,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (Chi tiết kèm theo)

Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911615; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Tệp đính kèm: Phụ lục

 

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 2378

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)