Thứ ba, 04/12/2018 15:23 GMT+7

Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ
 

Thực hiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Điều 59, 60 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (Thông tư số 02/2017/TT-VPCP), Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Quý đơn vị trong năm 2018 với yêu cầu cụ thể như sau:

1. Số liệu của kỳ báo cáo năm 2018: Từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 15/12/2018.

2. Nội dung báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Báo cáo nêu rõ những kết quả đã đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị; đề xuất, kiến nghị; các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019.

3. Biểu mẫu báo cáo: Biểu mẫu số 01a/VPCP/KSTT, 02b/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT và 06e/VPCP/KSTT; 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (Biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, mục Thông báo).

4. Đối với tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC: Đề nghị Quý đơn vị báo cáo theo biểu mẫu 06e/VPCP/KSTT, trong đó nêu rõ:

- Số lượng TTHC đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 3, mức độ 4;

- Số lượng TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa (tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa thuộc Quý đơn vị).

(Lưu ý: Khi thống kê các TTHC được tiếp nhận, giải quyết thì tên TTHC phải đúng như tên TTHC đã được công bố tại các Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

5. Đối với kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (nếu có): Cung cấp tài liệu kiểm chứng, cụ thể: bản sao phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân qua email hoặc văn bản; kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (gồm 01 bản cứng và 01 bản điện tử) của Quý đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, email: kstthc@most.gov.vn, điện thoại: 024.35560628) trước ngày 17/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 447/VP-KSTTHC ngày 03/12/2018

- Phụ lục Biểu mẫu

 

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1954

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)