Thứ sáu, 09/11/2018 15:14 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm động cơ điện không đồng bộ 3 pha phòng nổ, công suất từ 55kW đến 630kW, điện áp đến 6kV”

1. Tên Dự án: “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm động cơ điện không đồng bộ 3 pha phòng nổ, công suất từ 55kW đến 630kW, điện áp đến 6kV” 

2. Mã số: DAĐLCN.01/16

3. Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện:    12.302  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   3.500  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                            8.802  triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện:  24 tháng,

Bắt đầu: 16/06/2016

Kết thúc: Tháng 05/2018

Gia hạn đến 30/11/2018 (Theo QĐ số 1399/QĐ-BKHCN, ngày 24/05/2018)

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Bùi Quốc Bảo

7. Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ:

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Quốc Bảo

Kỹ sư

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari

2

Trần Quang Tâm

Kỹ sư

3

Lê Sỹ Phú

Kỹ sư

4

Phạm Thái Sơn

Kỹ sư

5

Vũ Văn Thông

Kỹ sư

6

Nguyễn Văn Hiếu

Kỹ sư

7

Đỗ Văn Sáu

Kỹ sư

8

Đinh Thanh Bình

Kỹ sư

9

Nguyễn Văn Hoàng

Kỹ sư

10

Đồng Văn Tùng

Kỹ sư

 


8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ: Ngày 22 tháng 11 năm 2018.

9. Địa điểm nghiệm thu: Tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

 

Tên sản phẩm

 
 

10.1, Báo cáo tổng kết dự án

 

10.2, Báo cáo tóm tắt dự án

 

10.3, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế điện từ động cơ điện phòng nổ công suất 55kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.4, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế điện từ động cơ điện phòng nổ công suất 160kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.5, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế điện từ động cơ điện phòng nổ công suất 355kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.6, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế điện từ động cơ điện phòng nổ công suất 500kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.7, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế điện từ động cơ điện phòng nổ công suất 710kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.8, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế  kết cấu  động cơ điện phòng nổ công suất 55kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.9, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế  kết cấu  động cơ điện phòng nổ công suất 160kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.10, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế  kết cấu  động cơ điện phòng nổ công suất 355kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.11, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế  kết cấu  động cơ điện phòng nổ công suất 500kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.12, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế  kết cấu  động cơ điện phòng nổ công suất 710kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.13, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ công suất 55kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.14, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ công suất 160kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

        10.15, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ công suất 355kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.16, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ công suất 500kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.17, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ công suất 710kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.18, Lập quy trình thử nghiệm động cơ điện phòng nổ điện áp 660V

 

10.19, Lập quy trình thử nghiệm động cơ điện phòng nổ điện áp 6kV

 

10.20, Thử nghiệm động cơ điện phòng nổ công suất 55kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.21, Thử nghiệm động cơ điện phòng nổ công suất  160kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.22, Thử nghiệm động cơ điện phòng nổ công suất  355kW, tốc độ đồng bộ 1500r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.23, Thử nghiệm động cơ điện phòng nổ công suất  500kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.24, Thử nghiệm động cơ điện phòng nổ công suất  710kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, có cấp độ bảo vệ nổ ExdI theo tiêu chuẩn TCVN7079-0, TCVN7079-1

 

10.25, Động cơ điện phòng nổ có công suất 55kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, Cấp bảo vệ nổ ExdI, TCVN7079:0:2002, TCVN7079:1:2002

 

10.26, Động cơ điện phòng nổ có công suất 160kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 660V, Cấp bảo vệ nổ ExdI, TCVN7079:0:2002, TCVN7079:1:2002

 

10.27, Động cơ điện phòng nổ có công suất 355kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, Cấp bảo vệ nổ ExdI, TCVN7079:0:2002, TCVN7079:1:2002

 

10.28, Động cơ điện phòng nổ có công suất 500kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, Cấp bảo vệ nổ ExdI, TCVN7079:0:2002, TCVN7079:1:2002

 

10.29, Động cơ điện phòng nổ có công suất 710kW, tốc độ đồng bộ 1500 r/min, điện áp 6kV, Cấp bảo vệ nổ ExdI, TCVN7079:0:2002, TCVN7079:1:2002

 

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1402

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)