Thứ năm, 04/10/2018 15:22 GMT+7

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VĂN PHÒNG BỘ

 

Số: 354/VP-KSTTHC

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành, Văn phòng Bộ kính đề nghị Quý đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nêu trên (dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định được đăng tải tại mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024 355 606 28) trước ngày 11/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: kstthc@most.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Bùi Thế Duy (đề b/c);

- Lưu: VT, KSTTHC.

 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

 

Tệp đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1642

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)