Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/12/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/01/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Năng lượng nguyên tử) – Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.35560694 - Email: lthuong@most.gov.vn trước ngày 29 tháng 01 năm 2019 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.