Phúc đáp Công văn số 460/SKHCN-TTKHCN ngày 26/8/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến tham vấn hỗ trợ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công...
Ngày 12/09/2014  | Xem tiếp
Phúc đáp Công văn số 460/SKHCN-TTKHCN ngày 26/8/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến tham vấn hỗ trợ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công...
Ngày 12/09/2014  | Xem tiếp
Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn của một số Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hướng dẫn xác định tổ chức sự nghiệp công lập chuyên ngành của địa phương là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc đối tượng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Về nội dung này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tại Công văn số 2781/BKHCN-TCCB ngày 05/8/2014.
Ngày 05/08/2014  | Xem tiếp
Phúc đáp Công văn số 09/TTr-SKHCN ngày 03/3/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tại Công văn số 947/BKHCN-TCCB ngày 20/3/2014.
Ngày 21/03/2014  | Xem tiếp
Ngày 17/3/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 853/BKHCN-TCCB gửi Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Ngày 18/03/2014  | Xem tiếp
Ngày 24/02/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 558/BKHCN-TCCB gửi BộTài chính về việc trích 40% số thu được để lại để thực hiện chế độ cải cách tiền lương đối với những tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên.
Ngày 24/02/2014  | Xem tiếp
Trả lời Công văn số 9287/BKHĐT-ĐKKD ngày 18/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có một số ý kiến tại Công văn số 3995/BKHCN-TCCB ngày 02/12/2013.
Ngày 03/12/2013  | Xem tiếp
Trả lời đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình về việc lùi thời gian thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP nêu tại Công văn số 219/SKHCN-KHTC ngày 15/10/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tại Công văn số 3562/BKHCN-TCCB ngày 31/10/2013.
Ngày 01/11/2013  | Xem tiếp
Ngày 25/9/2013, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải có Công văn số 1725/VKHVN-TCHC đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thực hiện đăng ký kinh doanh đối với tổ chức KH&CN công lập.
Ngày 08/10/2013  | Xem tiếp
Đây là một trong những nội dung của Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và...
Ngày 01/10/2010  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :