Thứ sáu, 01/10/2010 13:45 GMT+7

Nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và...

Theo Nghị định này, ngoài các hình thức khác về giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp KH&CN được lựa chọn việc sử dụng đất theo một trong hai hình thức: cho thuê đất và miễn tiền thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Doanh nghiệp KH&CN được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu của các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trong năm thứ nhất từ 30% tổng doanh thu trở lên, năm thứ 2 từ 50% tổng doanh thu trở lên và năm thứ 3 trở đi từ 70% tổng doanh thu trở lên của doanh nghiệp KH&CN. Doanh nghiệp KH&CN không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên.

Ngoài ra, cán bộ, viên chức thuộc tổ chức KH&CN công lập đã được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được bảo lưu hệ số lương trong thời gian tối đa 18 tháng kể từ ngày chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp KH&CN nếu có mức lương tại doanh nghiệp KH&CN thấp hơn mức lương tại tổ chức KH&CN trước khi chuyển đổi, sau đó được sắp xếp lại theo thang, bảng lương áp dụng đối với doanh nghiệp.

Thời gian chuyển đổi hình thức hoạt động được Chính phủ gia hạn. Theo đó, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 phải tổ chức và hoạt động theo hai hình thức: 1- Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên (tổ chức tự trang trải kinh phí) và 2 - doanh nghiệp KH&CN hoặc được sát nhập, giải thể.

Cũng theo Nghị định này, kinh phí do ngân sách nhà nước cấp bao gồm: kinh phí hoạt động thường xuyên (gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy); kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng dự án, kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định; kinh phí khác (nếu có). Kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức KH&CN sẽ do ngân sách nhà nước cấp theo phương thức khoán đến hết ngày 31/12/2013.

Tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước phải kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động trước ngày 31/12/2011 để được ngân sách nhà nước tiếp tục bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11/2010.

Lượt xem: 3148

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)