Thứ năm, 01/06/2023 16:50 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Mã số 04.2/NSCL-2022

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Ngọc Bích

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:        705 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    600 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                            105 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 04/2023

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Ngọc Bích

ThS

Viện TCCL Việt Nam

2

Hoa Xuân Hòa

ThS

Viện TCCL Việt Nam

3

Ngô Thị Ngọc Hà

TS

Viện Đo lường Việt Nam

4

Phùng Mạnh Trường

TS

Viện TCCL Việt Nam

5

Màn Thùy Giang

ThS

Viện TCCL Việt Nam

6

Mai Thu Phương

ThS

Viện TCCL Việt Nam

7

Phạm Thị Hải Yến

CN

Viện TCCL Việt Nam

8

Đặng Thùy Linh

CN

Viện TCCL Việt Nam

9

Trần Ngọc Chính

ThS

Viện TCCL Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 6/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại tại đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 955

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)