Thứ năm, 04/02/2021 20:56 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII Đảng

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Cán sự đảng đã tổ chức thành công Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Trụ sở Bộ KH&CN; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công tác phía Nam.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bộ; Bí thư cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Bộ.

Đại hội XIII – dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước
 

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết thêm: Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 

Đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp, từ công tác chuẩn bị, các văn kiện, công tác nhân sự và đặc biệt là đã đề ra các quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước không chỉ trong thời gian ngắn hạn, mà còn có tầm nhìn dài hạn. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công trên 3 phương diện. Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội. Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh. Đại hội đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, ... những người dự Đại hội thấy mình được hun đúc một niềm tin rất lớn lao vào Đại hội" -  Đây là điều đặc biệt.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, trong thời gian qua, Bộ KH&CN cũng đã tham gia vào quá trình góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, chưa bao giờ nội hàm về KH&CN và ĐMST được thể hiện một cách rõ nét trong các các nội dung văn kiện trình ở Đại hội lần này. Tại Đại hội có rất nhiều báo cáo tham luận, trong số 36 tham luận trình tại Đại hội đã đề cập sâu sắc về nội hàm KH&CN và ĐMST cả tầm tư duy chiến lược, định hướng chiến lược phát triển đất nước và phát triển các cực tăng trưởng của đất nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang và các địa phương khác. Các tham luận thể hiện rất rõ KH&CN, ĐMST là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Tại Hội nghị, những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã được Thứ trưởng Lê Xuân Định trình bày. Theo đó, Nghị quyết nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cụ thể là:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiếu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã nêu 3 đột phá chiến lược:

Thứ nhất, tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giả trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 đồng chí (180 chính thức và 20 dự khuyết). BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí, do đồng chí Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm.
 

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&CN đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí lãnh đạo Bộ KH&CN được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Vinh dự và tự hào cho Đảng bộ Bộ KH&CN có 2 Lãnh đạo Bộ KH&CN được Đại hội tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa được bầu là 1 trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đồng chí Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ KH&CN được bầu là 1 trong 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Ngay sau Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng đề nghị các Chi bộ cần quán triệt công tác tư tưởng đến cán bộ đảng viên về kết quả và đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tích cực chủ động tham mưu với Bộ trưởng, Ban cán sự cùng Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là cần cụ thể hóa ngay vào chương trình công tác của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt bày tỏ mong muốn các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Nhân dịp này, các đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&CN đã tặng hoa chúc mừng Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ KH&CN và đồng chí Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ KH&CN được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 7395

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)