Thứ tư, 05/08/2020 14:52 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Mã số: KX.01.36/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ cơ sở lý luận về thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay

- Đánh giá thực trạng thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay

- Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         2.950 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     2.950 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: Tháng 6/2018

Kết thúc:Tháng 5/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan

Thư ký đề tài

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Phát triển hòa nhập

5

PGS.TS. Trịnh Văn Tùng

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7

PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa

Thành viên chính

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

8

TS. Bùi Tôn Hiến

Thành viên chính

Trường Đại học Lao động Xã hội

9

TS. Mai Linh

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

TS. Nguyễn Văn Hồi

Thành viên chính

Cục Bảo trợ xã hội

 

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Lượt xem: 368

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)