Thứ tư, 05/08/2020 11:57 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành da giầy Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030

1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành da giầy Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030. Mã số: ĐTĐLXH.15/18.

Kinh phí: 3.120 triệu;

Thời gian thực hiện: 18 tháng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Đức Thuấn.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam

Các thành viên chính tham gia thực hiện:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

 Lê Tiến Trường

Thạc sĩ

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

2

 Đỗ Phương Nga

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu Dệt may

3.

 Cao Hữu Hiếu

Thạc sĩ

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

4

Nguyễn Sỹ Phương

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Dệt may

5

Hoàng Xuân Hiệp

Tiến sĩ

Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội

6

 Nguyễn Thanh Ngân

Thạc sĩ

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

7

Tạ Văn Cánh

Tiến sĩ

Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội

8

Hoàng Ngọc Ánh

Cử nhân

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

9

Nguyễn Danh Nguyên

Tiến sĩ

Viện Kinh tế Quản lý – ĐH Bách Khoa Hà Nội

10

Trần Thị Hương

Tiến sĩ

Viện Kinh tế Quản lý – ĐH Bách Khoa Hà Nội

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 10/01/2020. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

a.Về sản phẩm khoa học:

* Danh mục các sản phẩm loại II của đề tài:

- Báo cáo “Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành dệt may";

- Báo cáo: “Thực trạng ngành công nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4";

- Báo cáo “Cơ sở lý luận và thực tiễn về các đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động đến ngành dệt may Việt Nam";

- Báo cáo “Đề xuất định hướng chiến lược và hệ thống các giải pháp, chính sách phát triển ngành dệt may giai đoạn 2019-2030”;

- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt đề tài

* Danh mục các sản phẩm loại 3:

- Bài báo: 03 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Kỷ yếu Hội thảo: 02 kỷ yếu Hội thảo online

b. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo “Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành dệt may"

 

 

 

 

 

 

 

2

Báo cáo: “Thực trạng ngành công nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

 

 

 

 

 

 

 

3

Báo cáo “Cơ sở lý luận và thực tiễn về các đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động đến ngành dệt may Việt Nam"

 

 

 

 

 

 

 

4

Báo cáo “Đề xuất định hướng chiến lược và hệ thống các giải pháp, chính sách phát triển ngành dệt may giai đoạn 2019-2030”

 

 

 

 

 

 

 

5

Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt đề tài

 

 

 

 

 

 

 

6

03 bài báo khoa học về kết quả thực hiện đề tài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

7

02 Kỷ yếu Hội thảo khoa học

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành da giầy Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030.

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 361

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)