Thứ tư, 05/08/2020 14:49 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó.

Mã số: ĐTĐLCN.48/16

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1) Đánh giá được nguyên nhân biến động tài nguyên đất vùng ĐBSH dưới tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 1985 - 2015;

2) Đánh giá được hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên đất theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất, phục vụ quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất vùng ĐBSH;

3) Đề xuất được giải pháp tổng hợp sử dụng tài nguyên đất hợp lý, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSH.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lưu Thế Anh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            6.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               6.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12/2016

Kết thúc: tháng 12/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): đến tháng 6/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lưu Thế Anh

PGS.TS

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Hoàng Lưu Thu Thủy

TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

3

Dương Thị Lịm

TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

4

Nguyễn Mạnh Hà

TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

5

Lê Thị Thu Hiền

TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

6

Nguyễn Thị Thủy

TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

7

Nguyễn Đức Thành

ThS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

8

Lê Thị Mỹ Hảo

ThS

Viện Thổ nhưỡng
Nông hóa

9

Nguyễn Thị Thu Trang

TS

Trung tâm Điều tra, Đánh giá Tài nguyên đất, Tổng cục QL Đất đai

10

Hoàng Quốc Nam

ThS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN


Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 437

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)