Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/06/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để triển khai, thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ) theo địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa chỉ email: dmstnatec@most.gov.vn trước ngày 28/6/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.