Dự thảo: Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/01/2019

Nội dung văn bản:

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh khí, đặc biệt là quy định về phòng thử nghiệm chất lượng khí. Để triển khai Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 theo quy định Nghị định này.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37911636 - Fax: 024.37911595 - Email: vuhchq@tcvn.gov.vn trước ngày 06 tháng 01 năm 2019 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản