Thứ tư, 29/06/2022 13:44 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (theo Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2022)

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện từ năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ  tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng.  

2. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng văn bản của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng.  

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2022 được đính kèm theo.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2022

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 4573

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)