Thứ tư, 29/06/2022 10:20 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính và đường trehalose từ khoai lang, mã số ĐTĐLCN.11/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài, mã số:

Nghiên cứu công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính và đường trehalose từ khoai lang, mã số ĐTĐLCN.11/18.

Thuộc: Nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia

2. Mục tiêu đề tài:

- Làm chủ được công nghệ sản xuất các sản phẩm tinh bột, tinh bột biến tính, và đường trehalose từ khoai lang quy mô bán công nghiệp

- Xây dựng được dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm tinh bột, tinh bột biến tính, và đường trehalose từ khoai lang quy mô bán công nghiệp

- Ứng dụng sản xuất một số sản phẩm thực phẩm có hiệu quả.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Mạnh Đạt

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghiệp thực phẩm

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.622 triệu đồng 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.622 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                                 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020.

- Thực tế thực hiện: từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2022.

 - Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 15 tháng, từ tháng 12/2020 đến tháng 03/2022.

7. Dạnh sách thành viên chính thực hiện đề tài:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Mạnh Đạt

Tiến sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

2

ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền

Thạc sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

3

PGS.TS. Lê Đức Mạnh

Phó Giáo sư Tiến sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

4

ThS. Bùi Thị Hồng Phương

Thạc sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

5

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Thạc sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

6

KS. Chu Thắng

Kỹ sư

Viện Công nghiệp Thực phẩm

7

TS. Đỗ Thị Thủy Lê

Tiến sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

8

PGS.TS. Vũ Nguyên Thành

Phó Giáo sư Tiến sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

9

ThS. Nguyễn Thị Thu

Thạc sỹ

Viện Công nghiệp Thực phẩm

10

TS. Trần Đức Long

Tiến sỹ

ĐH KHTN -  Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu: tháng 7/2022, tại Hà Nội.

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia mã số ĐTĐLCN.11/18

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 2120

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)