Thứ ba, 31/05/2022 22:47 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi, nông lâm kết hợp cải tạo và khai thác đất cát ven biển phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị)” , mã số ĐTĐL.CN-24/19

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi, nông lâm kết hợp nhằm cải tạo và khai thác đất cát ven biển phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị)

Mã số: ĐTĐL.CN24/19.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

a) Mục tiêu tổng quát của đề tài

- Đánh giá được thực trạng tài nguyên đất cát biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị;

- Đánh giá được các các giải phâp KHCN về thủy lợi, cải tạo đất cát biển, nông lâm kết hợp;

- Xây dựng được mô hình ứng dụng các giải pháp KHCN phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng đất cát biển Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

b) Mục tiêu cụ thể:

           + Đánh giá được tiềm năng sử dụng, khai thác của tài nguyên đất cát biển;

           + Phân tích, đánh giá được thực trạng và tiềm năng sản xuất nông nghiệp của vùng đất cát biển trên cơ sở tiềm năng về tài nguyên đất cát và tài nguyên nước của vùng nghiên cứu;

            + Đề xuất các giải pháp tưới tiêu, giải pháp tưới kết hợp bón phân, giải pháp thu trữ nước thích hợp cho vùng đất cát biển;

            + Đề xuất các giải pháp cải tạo nâng cao độ phì nhiêu đất cát biển bằng vật liệu địa phương, rẻ tiền;

            + Đề xuất các giải pháp nông nghiệp như loại cây trồng, cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chế độ chăm sóc, phân bón vv, các giải pháp về lâm nghiệp ổn định cát, tăng khả năng bổ cập nước ngầm, hỗ trợ nông nghiệp trên vùng cát.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Trần Viết Ổn

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Thủy lợi

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.700 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.700 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: từ tháng 3/2019

Kết thúc: tháng 3/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không có.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Viết Ổn

Chủ nhiệm đề tài

GS.TS

Trường Đại học Thủy lợi

2

Trần Việt Bách

Thư ký khoa học đề tài

TS

Trường Đại học Thủy lợi

3

Trần Quốc Lập

TS

Trường Đại học Thủy lợi

4

Nguyễn Quang Phi

TS

Trường Đại học Thủy lợi

5

Nguyễn Việt Anh

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

6

Nguyễn Thị Hằng Nga

PGS. TS

Trường Đại học Thủy lợi

7

Đinh Thị Lan Phương

TS

Trường Đại học Thủy lợi

8

Trần Tuấn Thạch

TS

Trường Đại học Thủy lợi

9

Nguyễn Văn Lộc

TS

Học Viện Nông nghiệp VN

10

Phạm Thị Diệp

NCS.ThS

Học Viện Thủy lợi VN

11

Giang Thi Thu Thảo

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

12

Nguyễn Cẩm Châu

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-24/19

 

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 3292

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)