Thứ ba, 19/10/2021 22:39 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam", mã số HNQT/TKCG/03.20

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020: Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam, mã số HNQT/TKCG/03.20.

2. Kinh phí thực hiện: 1610 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 1610 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ 02/01/2020 đến 30/06/2021

4. Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Nguyên Ngọc

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10-11/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 242

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)