Thứ ba, 17/08/2021 14:42 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu chính sách và giải pháp bảo tồn những ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; Mã số: ĐTĐLXH-01/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu chính sách và giải pháp bảo tồn những ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; Mã số: ĐTĐLXH-01/18

Thuộc:

- Cụm đề tài: Những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các DTTS ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ cơ sở lí luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc bảo tồn những ngôn ngữ có nguy cơ mai một.

- Đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, xác định danh sách những ngôn ngữ dân tộc thiểu số (DTTS) có nguy cơ  mai một ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất những kiến nghị cụ thể về chính sách, pháp luật và biện pháp bảo tồn những ngôn ngữ có nguy cơ mai một nhằm bảo vệ quyền của các dân tộc đối với ngôn ngữ, bảo đảm sự đa dạng ngôn ngữ - tộc người trong quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; góp phần phát triển bền vững vùng DTTS trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Dương Thu Hằng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên

5. Tổng kinh phí thực hiện:       4.330 triệu đồng. Trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 4.330 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 1 năm 2018

Kết thúc: Tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Dương Thu Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

2

Nguyễn Thu Quỳnh

TS

Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

3

Ôn Thị Mỹ Linh

TS

Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

4

Nguyễn Văn Lợi

GS.TS

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

5

Tạ Quang Tùng

TS

Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Hoàng Thị Thập

TS

Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

7

Vũ Thị Tú Anh

PGS.TS

Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Hà Thị Mai Thanh

TS

Trường Đại học Tây Bắc

9

Đoàn Thị Tâm

PGS.TS

Trường Đại học Tây Nguyên

10

Nguyễn Thị Tính

PGS.TS

Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1432

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)