Thứ ba, 13/07/2021 10:02 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng cho giáo dục tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Mã số: ĐTĐL.XH-03/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng cho giáo dục tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   MÃ SỐ: ĐTĐL.XH-03/17

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Trên cơ sở nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản, so sánh với mô hình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, đề xuất vận dụng mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản cho trường tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Mục tiêu cụ thể:

- Mô tả về mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản và thực tiễn áp dụng mô hình giáo dục của Nhật Bản tại một số trường tiểu học ở Việt Nam.

- So sánh mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản và Việt Nam; chỉ ra những yếu tố tích cực có thể áp dụng từ mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản cho Việt Nam.

- Đề xuất một mô hình giáo dục của trường tiểu học Việt Nam cũng với các giải pháp nhằm vận dụng các yếu tố của mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản vào trường tiểu học ở Việt Nam trong giai đoạn tới

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Vinh Hiển

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.950 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2950 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 12/2017

Kết thúc: Tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn thời gian kết thúc HĐ đến tháng 6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Vinh Hiển

TS.

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam

2

Đỗ Việt Hùng

GS. TS.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3

Đào Thái Lai

PGS. TS.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

4

Nguyễn Thị Cẩm Hường

TS.

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

Phạm Thanh Tâm

TS.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

6

Đặng Kim Nga

TS.

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

Nguyễn Thị Thấn

PGS. TS.

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8

 Phạm Hồng Quang

GS. TS.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

9

Nguyễn Thị Hồng Vân

TS.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

10

Đào Xuân Học

GS.

Chủ tịch hội đồng quản trị trường Quốc tế Nhật Bản


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 673

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)