Thứ năm, 17/06/2021 14:42 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen-Đệ tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn, mã số: KC.09.32/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1.1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen-Đệ tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn.

Mã số: KC.09.32/16-20

Thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”. Mã số Chương trình: KC.09/16-20. 

1.2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm sáng tỏ đặc điểm kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

- Xác định được các tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn.

1.3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

1.4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

1.5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.500 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu: tháng 7/2018

Kết thúc: tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không điều chỉnh.

1.7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Vượng

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trường ĐHKHTN

2

Phạm Nguyễn Hà Vũ

Tiến sĩ

Trường ĐHKHTN

3

Lê Duy Bách

Tiến sĩ khoa học

Tổng hội địa chất Việt Nam

4

Đoàn Huy Hiên

Tiến sĩ

Viện Dầu khí Quốc gia Việt Nam

5

Trần Tuấn Dũng

Tiến sĩ

Viện Địa chất - Địa vật lý biển

6

Nguyễn Bá Minh

Tiến sĩ

Tổng cục ĐC&KS Việt Nam

7

Hoàng Văn Long

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trường ĐHMĐC

8

Nguyễn Trọng Tín

Phó giáo sư, tiến sĩ

Hội Dầu khí Việt Nam

9

Nguyễn Thế Hùng

Tiến sĩ

Trường ĐHKHTN

10

Nguyễn Đình Nguyên

Tiến sĩ

Trường ĐHKHTN

11

Lường Thị Thu Hoài

Tiến sĩ

Trường ĐHKHTN

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.25/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.25/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 644

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)