Thứ tư, 24/02/2021 14:29 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản vùng biển 0-200m nước Đông Nam Bộ; Mã số KC.09.18/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản vùng biển 0-200m nước Đông Nam Bộ; Mã số KC.09.18/16-20.

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển; Mã số: KC.09/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ quy luật phân bố, phân vùng triển vọng sa khoáng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng biển từ 0-200m nước Đông Nam Bộ.

- Lựa chọn loại hình khoáng sản làm vật liệu xây dựng, công nghệ khai thác.

- Định hướng quy hoạch điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản vùng biển từ 0-200m nước Đông Nam Bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Tiến Thành.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  7.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             7.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2018.

Kết thúc: 11/2020.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tiến Thành

TS

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

2

Vũ Tất Tuân

ThS

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

3

Nguyễn Thế Tưởng

TS

Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

4

Đào Mạnh Tiến

TS

Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững

5

Hoàng Văn Long

PGS.TS

Viện dầu khí Việt Nam

6

Nguyễn Văn Niệm

TS

Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản Việt Nam

7

Vũ Đình Hiếu

PGS.TS

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

8

Nguyễn Văn Quý

TS

Trung tâm nghiên cứu kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu

9

Vũ Văn Phái

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10

Nguyễn Phương

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ Địa chất

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Mã số KC.09.18/16-20 (.doc)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Mã số KC.09.18/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 205

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)