Thứ năm, 14/01/2021 13:00 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay” (Mã số: KX.01.49/16-20)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay” (Mã số: KX.01.49/16-20)

Thuộc:  Chương trình  (tên, mã số chương trình): Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Mã số: KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

- Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam;

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam; xác định và luận giải các nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng; trình bày và luận giải những bài học kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam;

- Xây dựng khung năng lực và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

- Xác định quan điểm, đề xuất và luận chứng hệ thống gảiphápxy dgđộingũcánbộlãnh đạo,quảnýcấptỉhvùng KTTĐ phía Nam.

  Mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất: Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam, gồm các nội dung:

Về cơ sở lý luận:

- Phân tích làm rõ các khái niệm công cụ, từ đó, làm rõ khái niệm nghiên cứu chính là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam;

- Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phân tích sự phát triển trong nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ; về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở vùng KTTĐ phía Nam;

- Trình bày những lý thuyết chủ yếu trên thế giới về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý khu vực công tại địa phương cấp tỉnh hoặc tương đương, tại khu vực tư (đội ngũ bậc trung - cao cấp) và phân tích những giá trị có thể áp dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị cấp tỉnh ở vùng KTTĐ phía Nam;

- Phân tích đặc điểm, vai trò, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam;

- Phân tích đặc điểm, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam;

- Phân tích những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và mối quan hệ đối với việc thực hiện các mặt chức năng, nhiệm vụ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng KTTĐ phía Nam.

Về cơ sở thực tiễn:

- Trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng hệ thống nhân sự lãnh đạo, quản lý khu vực công cấp tỉnh hoặc tương đương;

- Trình bày kinh nghiệm của một số đảng cầm quyền về xây dựng đội ngũ nhân sự lãnh đạo của đảng tại địa phương cấp tỉnh hoặc tương đương;

- Trình bày kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở một số địa phương và các vùng KTTĐ quốc gia khác ở Việt Nam.

- Trình bày kinh nghiệm xây dựng đội ngũ nhân sự bậc trung - cao cấp khu vực tư tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

- Xác định những thách thức và bài học kinh nghiệm cho xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Việt Nam và vùng KTTĐ phía Nam.

- Trình bày quá trình hình thành và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh gắn với quá trình phát triển địa phương của các tỉnh vùng KTTĐ phía Nam.

- Phân tích các yếu tố tác động tích cực, tiêu cực đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam.

Thứ hai: Đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam; xác định và luận giải các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng, trình bày và luận giải những bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra về đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam. Cụ thể:

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam về: Số lượng, cơ cấu, chất lượng trong mối quan hệ tương quan với kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của địa phương và vùng KTTĐ phía Nam.

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam theo phân nhóm (khối đảng, khối chính quyền, khối đoàn thể chính trị - xã hội) và theo phân cấp quản lý cán bộ trên các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng; phát hiện, quy hoạch; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bầu cử; nhận xét, đánh giá; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

- Phân tích những trường hợp điển hình về thành công, hạn chế trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam.

- Xác định và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, biểu hiện cụ thể của yếu tố ảnh hưởng, trình bày những bài học kinh nghiệm, phân tích vấn đề đặt ra từ thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam dưới các khía cạnh: bản thân cán bộ, lịch sử, đặc điểm dân cư, truyền thống, tâm lý, thể chế, pháp luật, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, những yêu cầu của việc bảo vệ an ninh, quốc phòng của Vùng…

Thứ ba: Phân tích, so sánh khung năng lực và các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam theo các chức danh lãnh đạo, quản lý gắn với phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ.

Thứ tư: Xác định quan điểm, đề xuất và luận chứng hệ thống giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam

- Xác định quan điểm, định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng; về hoàn thiện thể chế, về pháp lý hóa các quy định của Đảng đối với công tác cán bộ; về gắn kết với đặc điểm vùng, nhiệm vụ chính trị và phát triển địa phương.

- Đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam trên các nội dung: nâng cao nhận thức; xây dựng, hệ thống hóa các qui định của Đảng; hoàn thiện pháp luật; về chế độ bầu cử; về thiết kế sơ đồ nhân sự theo vị trí lãnh đạo, quản lý; về bộ khung năng lực và tiêu chuẩn theo hệ thống chức danh; nâng cao năng lực bộ máy, cán bộ làm công tác tham mưu về công tác cán bộ; về các mặt của công tác cán bộ; về sự liên thông trong công tác cán bộ; về sự tham gia của nhân dân, tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân, cơ quan truyền thông, báo chí; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng; về xây dựng mội trường cho cán bộ rèn luyện trưởng thành; về vai trò của trường Đảng và các cơ sở đào tạo; về thu hút tài năng, sàng lọc và cạnh tranh.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.49/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.49/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 361

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)