Thứ tư, 03/06/2020 15:27 GMT+7

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:

I. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020

1. Đối với các đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ giao quản lý kinh phí sự nghiệp đào tạo năm 2020 (Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Văn phòng Bộ)

a) Báo cáo thực trạng công chức, viên chức (CCVC) và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC thống kê theo biểu mẫu từ 1-4;

b) Báo cáo tình hình triển khai các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 56/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (theo biểu mẫu 5);

c) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Đề xuất, kiến nghị.

2. Đối với các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị

a) Báo cáo thực trạng CCVC và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC thống kê theo biểu mẫu từ 1-4;

b) Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao (theo biểu mẫu 6)

c) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Đề xuất, kiến nghị.

3. Đối với các đơn vị không thuộc mục 1 và 2 nêu trên

a) Báo cáo thực trạng CCVC và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC thống kê theo biểu mẫu từ 1-4;

b) Đề xuất, kiến nghị.

II. Đề xuất nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

1. Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (theo biểu mẫu từ 7-14)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ (ban hành theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); các đơn vị đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CCVC nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, yêu cầu của vị trí việc làm và bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức kỹ năng chuyên ngành hàng năm. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm là cơ sở để Bộ hoặc các đơn vị xem xét, cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chủ động cân đối, bố trí kinh phí dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CCVC của đơn vị trong kế hoạch hàng năm.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được giao (theo biểu mẫu 15).

(Công văn và các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo).

Đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung nêu trên và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2020 để triển khai các công việc tiếp theo.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 248/TCCB ngày 02/6/2020

- Các biểu mẫu

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 579

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)