Thứ ba, 20/08/2019 15:06 GMT+7

Về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Số:   312 /TCCB

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

          Hà Nội, ngày   16   tháng   8   năm 2019

     
Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                   

Triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư).

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên.

(Dự thảo Thông tư, Bản giải trình về quan điểm sửa đổi, bổ sung và so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại mục “Thông báo”).

Văn bản góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, file điện tử gửi qua email: tranha@most.gov.vn trước ngày 26 tháng 8 năm 2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Thị Ngọc Hà, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0978.233.789.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

 

Nơi nhận:                         

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng (để b/c)
- Lưu: TCCB.

 

 

VỤ TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Trần Văn Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

- Dự thảo Thông tư

- Quan điểm, nội dung sửa đổi, bổ sung

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1984

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)