Thứ hai, 19/08/2019 15:12 GMT+7

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 2516 /BKHCN-TCCB

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm  2019

  

Kính gửi: 

                 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

                 - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

                 - Cục Sở hữu trí tuệ;

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, ngày 11/7/2019, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có Công văn số 2762/LĐTBXH-ATLĐ về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Triển khai thực hiện nội dung nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo nêu trên (dự thảo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo).

Văn bản góp ý của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/8/2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Việt Trung

 

 

Tệp đính kèm:

- Công văn số 2762/LĐTBXH-ATLĐ

- Dự Thảo Tờ trình và Nghị định

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2126

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)