Thứ sáu, 05/04/2019 15:44 GMT+7

Việt Nam triển khai Chương trình hành động về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã dự thảo Chương trình hành động của Bộ KH&CN để triển khai Kế hoạch chiến lược về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 2016-2025 của ASEAN.

Thông tin từ Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng cục TCĐLCL, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, Tổng cục TCĐLCL đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong ASEAN nhất là thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ).Việt Nam tham dự Diễn đàn lần thứ 49 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN - ACCSQ được tổ chức tại Bali, Indonesia.

 

Nhằm thực thi hiệu quả Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến 2025 (AEC Blueprint to 2025) và Kế hoạch chi tiết về AEC (AEC Scorecard), hướng tới tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để thúc đẩy tự do thương mại trong khu vực, ACCSQ đã hoàn tất bản Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2025 đối với hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp. “Kế hoạch Chiến lược của ASEAN về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2016-2025” đã được các quan chức kinh tế cao cấp (SEOM) thông qua tại Hội nghị lần thứ 48 diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2017 tại Cebu, Philippines.

Kế hoạch gồm sáu định hướng chiến lược gồm: Tăng cường cơ sở hạ tầng TCĐLCL; xoá bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại liên quan đến TCĐLCL; thúc đẩy cách tiếp cận chung của ASEAN trong các tổ chức quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đẩy mạnh sự tham gia của khối tư nhân trong hoạt động TCĐLCL; cải tổ ACCSQ để hoạt động hiệu quả hơn; tăng cường năng lực và phát triển nguồn nhân lực TCĐLCL của các nước ASEAN.

Sáu định hướng trên là kim chỉ nam để ACCSQ điều chỉnh chính sách, thúc đẩy rà soát các thỏa thuận đã có và xây dựng các thỏa thuận và cơ chế giúp loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung chính của Kế hoạch nói trên, tạo cơ sở để Việt Nam tham gia ACCSQ một cách chủ động hơn, mới đây Tổng cục TCĐLCL đã dự thảo Chương trình hành động của Bộ KH&CN để triển khai Kế hoạch chiến lược về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 2016-2025 của ASEAN.

Căn cứ các nhiệm vụ liên quan đến vai trò điều phối hoạt động ACCSQ tại Việt Nam của Bộ KH&CN, bám sát 6 mũi nhọn chiến lược mà các nước ASEAN đã thống nhất, đồng thời, chương trình hành động TCĐLCL đến năm 2025 của Bộ KH&CN đưa ra 8 giải pháp chủ yếu nhằm đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

Hoàn thiện và xây dựng chính sách và sáng kiến để tăng cường cơ sở hạ tầng dành cho tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp phục vụ tốt hoạt động hội nhập trong ASEAN về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, tăng cường thuận lợi hóa thương mại;

Thực hiện tốt nghĩa vụ của Việt Nam tham gia ACCSQ và các nhóm công tác của ACCSQ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN về thiết bị điện, điện tử (ASEAN EE MRA);

Trình Chính phủ ký kết Hiệp định khung sửa đổi của ASEAN về các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động điều phối các Bộ, ngành tham gia các hoạt động hội nhập trong khuôn khổ các nhóm công tác ACCSQ do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì;

Thúc đẩy hợp tác với các đối tác của ASEAN nhằm tăng cường nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động;

Xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đẩy hoạt động đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam;

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về hoạt động hội nhập của ASEAN trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm;

Tám nhiệm vụ được phát triển thành các công việc cụ thể cùng các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI). Chương trình hành động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả phối hợp giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thuộc ưu tiên hội nhập của ASEAN trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tăng cường nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về vai trò của tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp trong thương mại. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động sẽ góp phần tăng cường uy tín của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết trong ASEAN về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao vai trò của Việt Nam trong tổ chức khu vực. Đây cũng là hoạt động thiết thực chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng cục TCĐLCL là đơn vị được giao chủ trì đề tài về chương trình hành động triển khai “Kế hoạch Chiến lược của ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2016-2025”. Hiện dự thảo Chương trình đã được xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện trước khi được ban hành.

Liên kết nguồn tin: http://vietq.vn/viet-nam-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-ve-tieu-chuan-do-luong-va-danh-gia-su-phu-hop-d156911.html

Nguồn: vietq.vn

Lượt xem: 3965

TAGS : Tiêu chuẩn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)