Thứ ba, 30/10/2018 10:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nâng cao hiệu quả truyền thông về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, Mã số: CT-592.DABKHCN.13.2016

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nâng cao hiệu quả truyền thông về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mã số: CT-592.DABKHCN.13.2016.

Thuộc: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Cơ sở khoa học và thực tiễn các giải pháp truyền thông;

- Hệ thống các giải pháp truyền thông đối với nhóm đối tượng mục tiêu của Chương trình 592;

- Triển khai các giải pháp trên các kênh truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và các tổ KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Các mục tiêu cụ thể, bao gồm:

- Có 02 công bố khoa học về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tạp chí chuyên ngành.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng công tác truyền thông về Chương trình 592.

- Đề xuất hệ thống các giải pháp truyền thông.

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai các giải pháp truyền thông về Chương trình 592 trên Tạp chí KH&CN Việt Nam và các kênh truyền thông khác.

- Danh mục và nội dung các sản phẩm truyền thông đã thực hiện (bản in và bản điện tử).

- 24 phóng sự/talkshow truyền hình

- 12 bài báo trên Tạp chí KH&CN

- 24 bài, 200 tin đăng tải trên các kênh truyền thông đại chúng

- Chuyên mục trên các website của Tạp chí KH&CN và Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Hải Hằng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Tổng kinh phí thực hiện:  2.500,000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.500,000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:  0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 12/2016

Kết thúc: 12/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Hải Hằng

ThS

Tạp chí KH&CN Việt Nam

2

Vũ Văn Hưng

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

3

Phạm Thị Minh Nguyệt

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

4

Nguyễn Thị Hương Giang

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

5

Đinh Văn Quang

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

6

Phí Công Thường

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

7

Lê Tuấn Hải

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

8

Ninh Văn Diện

CN

Tạp chí KH&CN Việt Nam

9

Mai Thị Thanh Hà

CN

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN

II. Thời gian địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

  • Thời gian: tháng 11/2018
  • Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết nội dung tại tệp đính kèm)
 

Tệp đính kèm:  Đánh giá kết quả dự án

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2119

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)