Thứ sáu, 26/10/2018 15:44 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20; KC.08/16-20; KC.09/16-20; KC.10/16-20; KX.01/16-20 giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện Quyết định số 3214/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3235/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3238/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3233/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3234/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình số 113699 của Vụ Kế hoạch – Tài chính ngày 02/10/2018.

- Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, mã số KC.01/16-20;

- Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20;

- Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20;

- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”, mã số KC.10/16-20;

- Chương trình “Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20;

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 25/12/2018 (Thứ 3).

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017. 

7. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20; KC.08/16-20; KC.09/16-20; KC.10/16-20; KX.01/16-20 các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

8. Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ tối đa là 18 tháng.


CÁC TỆP TIN KÈM THEO:

+ Chương trình KC.01/16-20

+ Chương trình KC.08/16-20

+ Chương trình KC.09/16-20

+ Chương trình KC.10/16-20

+ Chương trình KX.01/16-20

+ Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 3355

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)