Thứ hai, 22/10/2018 16:45 GMT+7

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:  3330/BKHCN-TCCB

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TW

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  19  tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội. Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ (Quyết định số 556/QĐ-BKHCN).

Để có cơ sở chuẩn bị báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề nêu trên, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 556/QĐ-BKHCN, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tính đến thời điểm 31/10/2018 theo các nội dung sau:

1. Đánh giá những nhiệm vụ được giao đã làm được, chưa làm được so với tiến độ đề ra đối với từng nhiệm vụ;

2. Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân, bài học, đề xuất triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới;

3. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

4. Báo cáo về tình hình sử dụng biên chế công chức tại các đơn vị hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và dự kiến sắp xếp, tổ chức lại (biểu mẫu thống kê theo phụ lục kèm theo, nội dung biểu mẫu kèm theo, Quý đơn vị có thể cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn/ tại mục Thông báo).

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/11/2018 (đồng thời gửi file báo cáo vào hộp thư điện tử: lmhuong@most.gov.vn). Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 024.35560632.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                              

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Trần Văn Tùng;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trần Văn Tùng

 

Tệp đính kèm:

- Phụ lục kèm theo Công văn số 3330/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2018

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 6870

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)