Thứ hai, 26/09/2022 14:37 GMT+7

Về việc đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

Ngày 25/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Đề án 2395) giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện. Đề án 2395 hướng đến đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ mới và công nghệ cao dành cho đối tượng là các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhân lực quản lý khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhằm xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và ngoài công lập Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp rà soát tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án 2395 cho giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 (Biểu mẫu đăng ký nhu cầu gửi kèm theo).

Các văn bản hướng dẫn triển khai Đề án 2395 gồm:

- Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395;

- Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 2395;

- Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395.

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án 2395 của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) trước ngày 29 tháng 09 năm 2022 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 079 9992395; Email: visti@most.gov.vn; Công văn số 2592/BKHCN-HVKHCN ngày 23/9/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đính kèm.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 2592/BKHCN-HVKHCN ngày 23/9/2022

 

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 2976

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)