Thứ hai, 17/02/2020 10:35 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                        - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Đầu tư công; Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Đề án về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 10 năm 2021 – 2030 gắn với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, địa phương) tổ chức việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, 05 năm 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được đăng tải chi tiết tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020

Phụ lục đính kèm Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020

 

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 20654

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)