Thứ ba, 12/11/2019 13:47 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp (theo Quyết định số 3336/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019)

Thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030" để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Nhiệm vụ KH&CN thứ nhất "Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng (tháng 12/2019 đến tháng 02/2021).  

2. Nhiệm vụ KH&CN thứ hai "Nghiên cứu bối cảnh trong nước và quốc tế đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030".

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng (tháng 12/2019 đến tháng 02/2021).  

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 3336/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 được đính kèm theo.

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 1466

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)