Thứ sáu, 26/01/2018 16:10 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia, mã số ĐTĐL.XH.02/15

1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”, ĐTĐL.XH.02/15 .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nói riêng;

- Đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp ở nước ta;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2017;

1.5. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

          1. ThS Trần Thị Hà, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          2. TS Phạm Huy Giang, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          3. PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện CTQG HCM Khu vực I.

          4. TS Nguyễn Khắc Hà, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          5. TS Nguyễn Như Chinh, Bộ Công thương.

          6. ThS Đỗ Thúy Phượng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          7. ThS Nguyễn Công Bằng, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.

          8. ThS Mai Ngọc Bích, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          9. TS Lương Hồng Quang, Văn phòng Chủ tịch nước.

         10. ThS Trần Thị Bằng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

         11. ThS Vũ Thị Hiền, Viện Khoa học tổ chức và nhà nước.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì đề tài:

2.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

- 01 báo cáo tổng hợp gần 300 trang A4;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 báo cáo kiến nghị;

- 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, 04 kỷ yếu Hội thảo khoa học;

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các các doanh nghiệp  nhỏ và vừa; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho:

(1) UBND Thành phố Hà Nội, gồm: Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 v/v ban hành quy chế xét tặng khen thưởng các DN, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Báo báo cáo tổng hợp; báo cáo kiến nghị; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để phục vụ cho công tác tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

(3)  Ban Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Báo báo cáo tổng hợp; báo cáo kiến nghị; Bộ tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để phục vụ cho việc tham mưu tổ chức các phong trào thi đua trong doanh nghiệp; hướng dẫn xét tặng danh hiệu thi đua và thực hiện khen thưởng trong các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương; nâng cao chất lượng các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của các bộ, ngành, địa phương.

2.3. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

- Đóng góp cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp ở nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp. Là một trong những cơ sở để tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng vào năm 2019.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi phương pháp luận, tư duy mới về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

2.4. Về hiệu quả của đề tài:

Đánh giá khách quan, chính xác thực trạng công tác thi đua khen thưởng tại các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng trong các doanh nghiệp, tạo khí thế và động lực giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội. Đẩy mạnh hoạt động liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp trong các cụm, khối thi đua.

Đề xuất các giải pháp, chính sách mới về công tác thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Về tiến độ thực hiện: Hoàn thành đúng hạn;

- Về kết quả thực hiện đề tài: Xếp loại Khá

3. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: thời gian một (01) buổi, trong tháng 2 năm 2018, địa điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội.

                   Trân trọng cảm ơn./.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

Lượt xem: 3990

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)