Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, địa chỉ email: tccb@most.gov.vn trước ngày 17/8/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.