Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia) để tổng hợp, hoàn thiện nội dung dự thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm