Dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch soát xét, sửa đổi, bổ sung QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QCVN 4) và QCVN 9:2012/BKHCN & Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN (QCVN 9), Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử".

Theo quy định của Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật kèm theo.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.32191365 trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.