Dự thảo Thông tư Ban hành "QCVN xx:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Căn cứ tình hình thực tiễn về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy cần thiết tăng cường quản lý mặt hàng thép hình cán nóng nhằm bảo đảm an toàn cho con người, tài sản của người sử dụng cũng như ngăn chặn gian lận trong sản xuất, nhạp khẩu, kinh doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu, năng lực thử nghiệm, các tiêu chuẩn và kinh nghiêm quản lý của các nước trên thế giới đối với sản phẩm thép hình cán nóng để xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Số điện thoại (024) 38361466; Email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn; info@vsqi.gov.vn trước ngày 21 tháng 10 năm 2019 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.