Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/06/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Để triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của 02 Nghị định nêu trên.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/6/2019 theo địa chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.379.116.36 -Fax: 024. 379.116.35  - Email:  vuhchq@tcvn.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.