Thứ sáu, 19/03/2010 11:14 GMT+7

Dự án Tăng cường trang thiết bị Công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2010

<P>
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 12.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid black; mso-border-insidev: .5pt solid black" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Chủ đầu tư dự án<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Trung tâm Tin học<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">M</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>ục tiêu chính</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: SV" lang=SV>Đảm bảo duy trì và ổn định hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong Khối cơ quan Bộ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">L</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>ĩnh vực chuyên môn</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Công nghệ thông tin<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">T</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>hời gian thực hiện</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Năm 2010<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Kinh phí thực hiện dự án<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">2.000 triệu đồng<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">L</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>oại hình tài trợ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">Nguồn kinh phí/ N</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>hà tài trợ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: SV" lang=SV>Nguồn ứng dụng CNTT</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 7; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 21.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=28>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 2pt 0cm 2pt 18pt; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=236>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US">T</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=VI>ình trạng dự án</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 241pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=321>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 2pt 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Lượt xem: 2690

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)