Thứ hai, 11/09/2023 15:28 GMT+7

Thông báo Công khai kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm 02 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình, cụ thể như sau

I. Nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo về năng suất, chất lượng cho sinh viên khối ngành kinh tế vận tải của các trường đại học ở Việt Nam”

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

- Mục tiêu nhiệm vụ: Trang bị kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng cho sinh viên khối ngành kinh tế vận tải nhằm phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý, góp phần nâng cao năng suất quốc gia, ngành, doanh nghiệp

- Dự kiến kết quả/sản phẩm

           1. Các báo cáo nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo về năng suất, chất lượng cho sinh viên khối ngành kinh tế vận tải.

           2. Đề cương Học phần năng suất, chất lượng phù hợp với khối ngành kinh tế vận tải (viết tắt là NSCL) có thời lượng từ 02 đến 03 tín chỉ: được cơ quan quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng thẩm định.

           Yêu cầu: Đưa học phần NSCL vào 05 chương trình đào tạo của 03 trường đại học khối ngành kinh tế vận tải, trong đó mỗi trường đưa vào ít nhất 01 chương trình đào tạo; có ít nhất 01 chương trình đào tạo có học phần NSCL là môn học bắt buộc.

           2. 03 khóa bồi dưỡng kiến thức NSCL cho giảng viên các trường tham gia thực hiện nhiệm vụ: 30 giảng viên.

           3. 06 khóa đào tạo về NSCL cho sinh viên của 03 trường đại học khối ngành kinh tế vận tải: 02 khóa/trường; khoảng 50 sinh viên/khóa.

           4. Giáo trình NSCL được xuất bản.

           5. Phương án nhân rộng đào tạo NSCL trong các trường đại học khối ngành kinh tế vận tải.

           6. 03 bài viết về nội dung nghiên cứu, kết quả, kinh nghiệm đào  tạo NSCL trong các trường đại học đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tcvn.gov.vn/nscl.gov.vn và trang điện tử của các trường tham gia nhiệm vụ.

           7. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành./.

           II.  Nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2023 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam”

- Tổ chức chủ trì: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Triệu Việt Phương

- Thời gian thực hiện: 15 tháng

- Mục tiêu nhiệm vụ: Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng.

- Dự kiến kết quả/sản phẩm

1. Nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi 250 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực/đối tượng: phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực; hệ thống quản lý tiên tiến; sản xuất thông minh, dịch vụ tài chính thông minh, đô thị thông minh chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; kinh tế tuần hoàn; truy xuất nguồn gốc; xe điện, trạm sạc xe điện; an toàn thực phẩm;;…: đủ điều kiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; trong đó, khoảng 80% TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực.

2. Nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi 02 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Led và khí thiên nhiên nén, hóa lỏng): đủ điều kiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành.

3. Ít nhất 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành./.

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 04.37911615; 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2008/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2023

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1020

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)