Thứ ba, 11/08/2020 14:49 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (theo Quyết định số 2153/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2020)

Thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

1. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng chức năng, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo của cơ quan chuyên môn KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  
 

2. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi (Transformative Innovation Policy) và đề xuất nội dung chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam "

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  
 

3. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu xây dựng khung chương trình bồi dưỡng về Quản trị đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  
 

4. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ số hóa đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động KH&CN ở Việt Nam"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 2153/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2020 được đính kèm theo. 

 

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2153/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2020

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 472

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)