Thứ ba, 11/02/2020 10:06 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”; Mã số: KX01.10/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”; Mã số: KX01.10/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam, đề tài khảo sát thực trạng, xác định những vấn đề đặt ra, dự báo xu hướng phát triển, từ đó đề xuất giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Một là, Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về mạng xã hội và những yêu cầu, thách thức về quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảng phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam;

Hai là, Khảo sát thực trạng tham gia và sử dụng mạng xã hội, thực trạng phát triển các hoạt động thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay;

Ba là, Dự báo xu hướng phát triển mạng xã hội ở Việt Nam, xác định những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở  Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

Bốn là, Đề xuất hệ thống giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS,TS. Phạm Huy Kỳ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

5. Tổng kinh phí thực hiện:          2.950                          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   2.950              triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                         không             triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 6 tháng (từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị, tư cách tham gia

Cơ quan công tác

1

Phạm Huy Kỳ

PGS, TS. Chủ nhiệm đề tài

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2

Đỗ Thị Thu Hằng

PGS, TS. Thư ký khoa học đề tài

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3

Trương Ngọc Nam

PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4

Nguyễn Thế Kỷ

PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính

Đài Tiếng nói Việt Nam

5

Hoàng Anh

PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6

Nguyễn Ngọc Oanh

PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7

Phan Bá Toản

PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính

Học viện An ninh nhân dân

8

Nguyễn Trung Kiên

TS. Thành viên nghiên cứu chính

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

9

Phạm Thị Mai Liên

ThS. Tác giả, trợ lý hành chính

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

II. Dự kiến thời điểm nghiệm thu cấp quốc gia

  1. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 2-3/2020,
  2.  Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 3357

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)