Thứ sáu, 22/11/2019 14:38 GMT+7

Thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam", Mã số: KX 01.19/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam"

1.2. Mã số: KX 01.19/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Vân.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

TS. Nguyễn Ngọc Vân

Tiến sĩ

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

2.

TS. Trần Văn Ngợi

(Cố Chủ nhiệm đề tài)

Tiến sĩ

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

3.

GS.TS. Trần Công Phong

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

4.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Văn phòng

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

5.

PGS.TS. Lê Chi Mai

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

6.

PGS.TS. Trần Thị Hà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Văn phòng

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

7.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

8.

TS. Thang Văn Phúc

Tiến sĩ

Viện những vấn đề phát triển.

9.

TS. Đinh Duy Hòa

Tiến sĩ

Bộ Nội vụ

10

TS. Dương Quang Tung

Tiến sĩ

Bộ Nội vụ

11

TS. Lê Anh Tuấn

Tiến sĩ

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

12

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1151

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)