Thứ sáu, 22/11/2019 14:22 GMT+7

Thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025 và chính sách của Việt Nam", mã số KX 01.12/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025 và chính sách của Việt Nam"

1.2. Mã số: KX 01.12/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.810 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.810 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.6. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Hoàng Khắc Nam

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

GS. TS. Hoàng Khắc Nam

Giáo sư

Tiến sĩ

Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG Hà Nội

2.

PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Ngoại giao

3.

PGS. TS. Nguyễn Duy Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

4.

GS. TS. Nguyễn Hồng Quân

Giáo sư,

Tiến sĩ

Viện Chiến lược Quốc phòng

5.

PGS. TS. Chu Đức Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

6.

PGS. TS. Phạm Quý Long

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

7.

PGS. TS. Trần Nam Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG TPHCM

8.

PGS. TS. Phạm Minh Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Báo chí Tuyên truyền

9.

PGS. TS. Bùi Nhật Quang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

10

TS. Phạm Thị Thu Huyền

Tiến sĩ

Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG Hà Nội

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:       

2.1. Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2.2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 487

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)