Thứ năm, 16/05/2019 15:28 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Sản xuất thử nghiệm chế phẩm gamma amino butyric (GABA) và thực phẩm chức năng giàu GABA từ gạo lứt, đậu tương”, Mãsố: DAĐL.CN-03/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm gamma amino butyric (GABA) và thực phẩm chức năng giàu GABA từ gạo lứt, đậu tương”, Mãsố: DAĐL.CN-03/16

Thuộc: Dự án SXTN độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Hoàn thiện qui trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm GABA, thực phẩm chức năng giàu GABA dạng bột và Thực phẩm chức năng giàu GABA dạng viên ở qui mô công nghiệp.

- Tổ chức sản xuất sản phẩm ở qui mô công nghiệp theo qui trình công nghệ và thiết bị đã hoàn thiện (sản xuất chế phẩm GABA công suất 50kg/mẻ, thực phẩm chức năng giàu GABA dạng bột qui mô 5.000 gói 100g/mẻ và thực phẩm chức năng giàu GABA dạng viên qui mô 300.000 viên/mẻ).

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Hương Lan

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghiệp thực phẩm

5. Tổng kinh phí thực hiện:                             16.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.700 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                     11.300 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/2016

Kết thúc: tháng 9/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 3/2019

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thời gian: tháng 5/2019

Địa điểm: Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ :

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1.Các sản phẩm đã được hoàn thành đầy đủ theo đăng ký hợp đồng.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

SốTT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Chế phẩm GABA

Tháng 10/2017-9/2018

Công ty Phát triển Thực phẩm Quốc tế

 

2

Thực phẩm chức năng giàu GABA dạng bột

Tháng 10/2017-8/2019

Công ty Phát triển Thực phẩm Quốc tế

 

3

Thực phẩm chức năng giàu GABA dạng viên

Tháng 01-9/2018

Công ty Dược phẩm và Thương mại (TNHH)

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Dự án đã xây dựng được 03 quy trình công nghệ sản xuất Chế phẩm GABA, thực phẩm chức năng giàu GABA dạng bột và thực phẩm chức năng giàu GABA dạng viên nang với đầy đủ các thông số công nghệ tối ưu cho từng giai đoạn sản xuất. Các quy trình công nghệ được Viện Công nghiệp thực phẩm chuyển giao cho hai đơn vị phối hợp là Công ty Cổ phần Phát triển Thực phẩm Quốc tế và Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông – (TNHH). Qua dự án này, các công ty đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ để sản xuất ra số lượng sản phẩm lớn ở qui mô công nghiệp.  

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Sản phẩm tạo ra của Dự án giúp nâng cao giá trị hàng nông sản trong nước, góp phần giải quyết đầu ra cho người nông dân, đồng thời giảm chi phí ngoại tệ cho việc nhập khẩu các chế phẩm và sản phẩm GABA cùng loại, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong nước tồn tại và phát triển.

3.2. Hiệu quả xã hội

Từ nguồn nông sản sẵn có trong nước, Dự án đã tạo ra được các sản phẩm có giá trị hàng hóa cao, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA của thị trường. Sản phẩm của dự án có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập cùng loại nhờ chất lượng tương đương nhưng giá thành lại rất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập bình quân của đa số người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, các công ty nhận chuyển giao công nghệ cũng đã áp dụng thành công kết quả của dự án vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1011

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)