Thứ hai, 25/02/2019 14:51 GMT+7

Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) thực hiện từ năm 2020

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”);

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2020 như sau:

1. Mục đích

Làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

2. Yêu cầu của đề xuất nhiệm vụ

Nhiệm vụ mở mới không trùng với các nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc đề án 844 đã công bố năm 2017, 2018 và 2019.

2.1. Đề xuất nhiệm vụ thuộc những nhóm sau:

a) Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy định tại các điểm a, b khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

b) Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam quy định tại khoản 7 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

c) Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020 theo quy định tại khoản 4 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

d) Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

đ) Nhóm nhiệm vụ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế theo quy định tại khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

e) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

g) Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

h) Nhóm nhiệm vụ giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài theo quy định tại khoản 9 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

i) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại điểm c khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg.

2.2. Đề xuất nhiệm vụ được lập theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục.

3. Phương thức nộp đề xuất

Phiếu đề xuất nhiệm vụ phải được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên Đề án (Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”);

- Tên nhiệm vụ;

- Tên nhóm nhiệm vụ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân nộp đề xuất nhiệm vụ.

4. Thời hạn nộp đề xuất:

Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất nhiệm vụ là 17h00 ngày 25/3/2019.

*Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua Bưu điện, dấu đến của Bưu điện Hà Nội là ngày hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5. Địa điểm nộp đề xuất:

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ đề xuất:

a) Tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia về khoa học và công nghệ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

c) Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ;

d) Sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, kinh phí, phương thức thực hiện nhiệm vụ với căn cứ đề xuất nhiệm vụ.

7. Công bố kết quả:

Kết quả lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ sẽ được thông báo qua thư điện tử tới tổ chức/cá nhân nộp đề xuất.

Tệp đính kèm:

- Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

- Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019.

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 4208

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)